Header Ads
Header Ads

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รถรางบริการ รถชมวิว กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์


กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์ 
ได้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2550 โดยร่วมกับชุมชน ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ทั้งสิ้น 11 ชุมชน และมีสมาชิกกองทุน 13 กองทุน ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะให้มีการออมทรัพย์ขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ซึ่งเป็นการออมในลักษณะการให้สัจจะต่อตัวเอง ต่อชุมชน ต่อเพื่อนในสังคม โดยไม่ต้องออมมาก หรือฝากมาก ขอเพียงประหยัดลดค่าใช้จ่ายของบุคคล วันละ 1 บาท แล้วนำมาฝากไว้เป็นสัจจะ เดือนละ 30 บาท การออมสัจจะแม้จะวันละบาท ถ้าหลาย ๆ บาท ก็จะเป็นเงินมหาศาลที่ผู้ออม หรือสมาชิกของชุมชน จะได้รับประโยชน์จากการออมเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นสวัสดิการของชุมชน 

เป็นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรซึ่งกันและกันของผู้ที่เป็นสมาชิกของชุมชนได้ใช้ประโยชน์ที่เกิดจากการออมร่วมกัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ชื่อว่า “ออมวันละบาทเพื่อพ่อ” ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือ “พ่อ” ที่ทรงห่วงใยลูกของพระองค์ท่าน นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวว่า ในปี 2556 ก็ครบรอบ 6 ปีแล้ว เทศบาลฯ ได้เข้ามาสนับสนุนกระตุ้นให้ชุมชนได้คิด และทำกิจกรรมเพื่อชุมชนในการออมเงินมาใช้เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกเงินออม จะพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง 4 ลักษณะ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามแนวทางสวัสดิการช่วยเหลือด้านต่างๆ 26 ด้าน เช่น เกิด การศึกษา การบวช การเกณฑ์ทหาร การทำบุญ ผู้สูงวัย การเจ็บป่วย และการเสียชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออมวันละ 1 บาท หากร่วมกันก็จะทวีคูณ เกิดดอกออกผล เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและส่วนรวมได้ในที่สุด จากหลักคิดของประธานคณะกรรมการกองทุนฯ (นายขยัน วิพรหมชัย ) นำสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ย่อมจะต้องมีการปรับปรุงการจัดทำ และวิธีการจัดทำ ซึ่งกระบวนการนี้จะต้องนำไปสู่หลักของการถามตัวเองว่า “จะพึ่งใคร คิดอย่างไร และจะอยู่อย่างไร” 

โดยมีจุดประสงค์แห่งการดำเนินการ คือ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทั้งในระดับหมู่บ้าน นำหลักคิด วิธีทำ และวิธีการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ โปร่งใส นำไปสู่ความยั่งยืนของกองทุนฯ และให้บริการสมาชิกด้วยกระบวนการสร้างความศรัทธา 
รถชมวิว รถรางชมวิว รถบริการ รถตุ๊กตุ๊ก รถไฟสวนสนุก รถกอล์ฟ Shuttle service DG SERVICE CAR 2009

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Trending

ผู้เข้าชมรวมทั้งหมด

Back To Top