Header Ads
Header Ads

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รถรับรอง อบจ. จังหวัด ตราด

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ได้ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกวัน ตาม“โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ประจำปี ๒๕๖๓” โดยทำการแจกวัสดุทางการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ สำหรับสนับสนุนหน่วยบริการและประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Trending

ผู้เข้าชมรวมทั้งหมด

Back To Top